• Acasă
  • /
  • Editorial
  • /
  • BUSINESS nou? Ce sa alegi intre un SRL, SRL-D si un PFA

BUSINESS nou? Ce sa alegi intre un SRL, SRL-D si un PFA

Publicat: 27 septembrie, 2017 14:44
Actualizat: 23 martie, 2022 05:09

Pentru antreprenorii aflaţi la început la drum, o mare provocare este alegerea celei mai potrivite forme juridice pentru start-up. 

De aceea, am sintetizat informaţiile utile pentru cei care cumpănesc acum dacă să îşi înfiinţeze un SRL, un SRL-D sau un PFA.

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ (SRL)

Condiţii de infiinţare 

Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 lei şi se divide în părţi sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei. Într-un SRL, numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50.

O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată. 

O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.

Avantajele constituirii unui SRL

Nu există limite în alegerea domeniilor de activitate şi a codurilor CAEN reprezentative;

Răspunderea personală a asociaţilor în caz de datorii este limitată la capitalul social pe care l-a depus în momentul înfiinţării;

SRL-urile au dreptul de a participa la licitaţii publice sau private;

Dacă veniturile anuale se situează sub pragul de 65.000 euro, impozitul pe profit de 16% este înlocuit cu un impozit pe venit de 3%. Astfel, firmele cu cheltuieli mici sunt avantajate în cazul optării pentru SRL.

Dezavantajele constituirii unui SRL

Cheltuielile de administrare sunt, în general, mai ridicate faţă de un PFA;

Există obligativitatea colaborării cu un contabil autorizat;

Asociatul unui SRL nu poate beneficia de profitul obţinut decât prin distribuirea de dividende, pentru care se aplică începând cu 2017 un impozit total de 10,5% (5% impozit pe dividende, 5,5% contribuţia la sănătate CASS);

Procesul de desfiin?are a unui SRL este mai anevoios şi se rezolvă, uzual, în termen de aproximativ două luni.

Taxele obligatorii pentru SRL

3% impozit din venituri dacă societate nu are salariaţi, 2% impozit din venituri dacă societatea are un singur salariat, respectiv 1% impozit din venituri dacă societatea are 2 sau mai mulţi salariaţi. Prin salariat se înţelege o normă de 8 ore/ zi de lucru, adică fie o persoană angajată cu 8 ore, fie mai multe persoane angajate cu fracţie mai mică de timp, dar care cumulează 8 ore.

16% impozit pe profit (pentru societăţile plătitoare de impozit pe profit); 

5% impozit pe dividende.

5.5% contribuţie la sănătate pentru retragerea dividendelor.

SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ – DEBUTANT (SRL-D)

Condiţii înfiinţare 

Un SRL-D poate fi înfiinţat de un întreprinzător debutant, o persoană fizică majoră ce nu a mai fost acţionar în cadrul altor firme din spatiul economic european. Dacă a avut un PFA sau o Întreprindere Individuală, se poate înfiin?a un SRL-D. Important e să nu fi fost acţionar într-un SRL(-D) sau SA. 

SRL-D-ul poate să aibă până la 5 asociaţi, însă toţi trebuie să respecte condi?ia de mai sus. De asemenea, societatea trebuie să fie administrată de cel puţin unul dintre ei, ori de asociatul unic. 

La înfiinţarea SRL-D-ului, se pot alege maximum 5 grupe (cele cu 3 cifre) de activitate pentru obiectul de activitate, fiind excluse o serie de coduri CAEN specifice, ce pot fi regăsite în Normele de aplicare a OUG nr. 6/2011. 

Avantajele specifice SRL-D

În vederea sprijinirii tinerilor şi încurajarea acestora spre deschiderea unor noi afaceri, SRL-D-ul vine cu o serie de avantaje faţă de un SRL normal sau un PFA: 

Poate să aplice pentru obţinerea unui ajutor financiar nerambursabil de 10.000 de euro. 

Există garanţii acordate de Fondul National de Garantare a creditelor pentru IMM-uri, până la 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 de euro.

Scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;

Dezavantaje specifice SRL-D

La finalul perioadei de 3 ani, trebuie făcută menţiune la Oficiul Registrului Comerţului cu privire la schimbarea statutului societăţii. 

Pe lângă obligaţiile specifice oricărei societăţi cu răspundere limitată, SRL-D-ul are o serie de obligaţii tipice:

În termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la inregistrare, SRL-D-ul trebuie să înştiinţeze oficiul teritorial pentru intreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie al AIPPIMM în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.

Să angajeze cel puţin 2 salariaţi în momentul în care face prima tragere din cadrul AFN-ului de 10.000 de euro si sau beneficiază de creditul contragarantat.

Să reinvestească anual cel puţin 50% din profitul realizat în anul anterior.

Să depună la AIPPIMM situaţiile financiare semestriale şi anuale. 

Calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se pierde prin efectul legii 

La data de 31 decembrie a anului când se indeplinesc 3 ani de la data înregistrării;

La data la care oricare dintre autorităţile competente constată că societatea nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din OUG nr. 6/2011 ?i men?ionate mai sus la punctele 2.1., 2.2.;

La data la care activitatea microîntreprinderii aparţinând întreprinzătorului debutant a încetat voluntar sau când a fost declanşată procedura de insolvenţă;

La implinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligaţii fiscale neîndeplinite;

La data depunerii situaţiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri a atins echivalentul in lei a 500.000 de euro.

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ (PFA)

Condiţii înfiinţare 

Pot desfă?ura activită?i economice în cadrul unei PFA persoanele fizice care:

au împlinit vârsta de 18 ani; 

nu au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;

au un sediu profesional declarat. Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca PFA, să deţină un drept de folosinţă asupra imobilului la adresa căruia acesta este declarat.

declară pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi al protecţiei muncii.

Avantajele înființării unui PFA

Costurile de administrare sunt mai reduse;

Nu există obligativitatea unui contabil autorizat, deţinătorul de PFA putând să ţină propria contabilitate. Dacă totuşi se optează pentru angajarea unui contabil, serviciile au un cost mai redus faţă de un SRL;

Procesul de depunere a documentaţiei în faţa organelor fiscale este mai facil şi constă în depunerea unor declaraţii la ANAF;

O persoană titular al PFA poate cumula calitatea de persoana fizică autorizată cu cea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată;

PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN;

În scopul exercitării activităţii/activităţilor pentru care a fost autorizată, PFA poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni;

PFA poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat şi înregistrat în condiţiile legii;

Desfiinţarea unui PFA se realizează mai simplu faţă de un SRL, iar costurile sunt mai reduse.

Dezavantajele înființării unui PFA

Un PFA se poate înfiinţa numai pe baza unor documente care să ateste pregătirea profesională a solicitantului;

Se pot alege doar codurile CAEN care privesc activităţi ce pot fi prestate de solicitant;

O persoană fizică autorizată are dreptul de a avea maxim 3 (trei) angajaţi;

Dacă PFA-ul nu realizează venit în cursul unui an, acesta nu este scutit de la plata contribuţiilor la CASS si CAS, care se vor calcula pe baza venitului minim pe economie;

Persoana fizică răspunde cu patrimoniul personal în cazul în care se înregistrează datorii ce depă?esc patrimoniul de afecta?iune;

În cazul unui PFA, posibilitatea de dezvoltare este limitată.

Taxele obligatorii pentru un PFA

16% impozit pe venit, la venitul determinat ca venit încasat minus cheltuielile aferente activității,

5,5% contributie individuala de sanatate (CASS). Această taxă se plătește în continuare în anul 2016, nu beneficiază de plafoane preferențiale și se calculează în funcție de venit,

10.5% sau 26,3% în funcție de op?iunea proprie, contribuție individuală pentru pensie.  Odată selectată, op?iunea este considerată validă pe parcursul întregului an și nu va putea fi modificată decât la începutul anului următor. Este important de menționat aici că această cotă parțială, de 10.5% nu asigură o contribuție completă la pensie, ci doar o treime. 

Dacă persoana își dorește contribuția completă ?i prin urmare, o pensie completă, va trebui să selecteze cota integrală de contribu?ie, care include ?i cei 15,8% răma?i, considera?i contribu?ia angajatorului. Oricare ar fi varianta pe care o alege PFA-ul,începând cu 1 ianuarie 2016, orice Persoană Fizică Autorizată datorează în mod obligatoriu cel pu?in contribu?ia par?ială la  pensie, în cuantum de 10,5% calculată în func?ie de venitul net obţinut, indiferent dacă persoana respectivă este salariată.

Cu toate acestea, există excepţii de la regulă, unele tipuri de PFA fiind scutite de plata contribuţiei la sistemul de pensii( nu se plateste CAS de către PFA-urile care au venit net anual mai mic de 35% din câ?tigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, adică mai mic de 938,35 lei).

Concluzii

Analizând formele de asociere redate sumar în cele de mai sus, este necesar şi recomandat ca antreprenorul să aleagă una dintre acestea în funcţie de necesităţile personale ale afacerii, perspectivele de dezvoltare ale acestuia.

Totodată, aspectul financiar-contabil, ce marchează activitatea unei entităţi de la înfiinţare şi până la radierea din Registrul Comerţului, nu este de neglijat.

AUTOR: Dr. Melinda Tuţu, Partener Tuţu şi Asociaţii (www.tutu-asociatii.ro)

Articol preluat de pe clujtoday.ro. 

Acest articol a fost scris pentru Trustul Clujean de Presă, care include site-urile BuzzNews.ro, ClujulCultural.ro, Welcome2Cluj.com, ClujToday.ro, TransylvaniaToday.ro, SportinCluj.ro, ClujInsider.ro și UNESCOinRomania.ro. 

ULTIMELE ȘTIRI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
DIN ACEEAȘI CATEGORIE
10 octombrie, 2022
Impactul dureros al inflației: Companiile îl pot transfera clienților, dar limitat, și trebuie să ia alte decizii. Câteva recomandări
15 aprilie, 2021
Premierul Cîțu vine la Cluj în plină criză a coaliției de guvernare! Ce vrea de la Emil Boc?
23 noiembrie, 2020
Domnul Boc, Antonia și criza
9 iulie, 2020
1 000 de morți pe zi v-ar convinge că există coronavirus? România, locul I în UE la cazurile de infectări
16 aprilie, 2020
Experții în corporate intelligence: Atenție, în România au revenit și grupări infracționale care acționau în Vest

Investiția în confortul casei tale nu este doar o chestiune de lux, ci de îmbunătățire ...

7 lucruri în care merită să investești pentru a te bucura la maximum de confortul casei tale

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin intermediul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, lansează ...

UBB lansează cea mai complexă platformă de job-uri pentru studenți – Student Job Market

Evenimente de vacanță pe Plaja Grigorescu între 26 iulie și 4 august 2024. Între 26 ...

Evenimente de vacanță pe Plaja Grigorescu între 26 iulie și 4 august 2024

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj anunță extinderea rețelei sale de destinații pentru sezonul de iarnă ...

Zboruri Wizz Air din Cluj spre Lisabona și Stuttgart

Terapia durerii devine un drept iar tratamentele vor fi decontate, prevede proiectul pentru modificarea şi ...

Deputatul Achimaș anunță că terapia durerii a devenit un drept și că tratamentele vor fi decontate

Circulația pe Valea Oltului se va închide de luni 8 iulie, până pe 9 august, ...

Circulația pe Valea Oltului se închide de luni, 8 iulie, între orele 8:00 și 20:00

Primarul comunei Baciu, Balázs János, a prezentat stadiul lucrărilor la Centrul de deșeuri cu aport ...

Stadiul lucrărilor la Centrul de deșeuri cu aport voluntar din Baciu

Bucureștiul, capitala României, este un oraș plin de surprize și contraste, unde istoria se îmbină ...

Descoperă farmecul Bucureștiului – TOP destinații de neratat pentru un weekend perfect
Success message!
Warning message!
Error message!