Ce reguli a pregătit Guvernul pentru serviciile de ride-sharing de tip Uber, Bolt șau Clever VEZI proiectul OUG

24 mai, 2019 03:56

Ministerul Transporturilor a lansat in dezbatere publica proiectul Ordonanței de Urgență pentru reglementarea serviciilor de ride-sharing (de tip Uber, Bolt și Clever). Documentul prevede ca soferii vor avea nevoie de un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane, iar mașinile vor fi echipate cu „un ecuson rotund cu diametrul de 10 cm”, potrivit hotnews.ro. Proiectul mai arata ca Operatorii autorizaţi să desfăşoare activităţi de intermediere a transportului alternativ, pe teritoriul României, vor achita către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale la fiecare 12 luni, un tarif de 50.000 LEI.

Va prezentam mai jos un rezumat al proiectului de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind activităţile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto.

SECŢIUNEA 1 – Autorizarea operatorilor platformei digitale care intermediază efectuarea transportului alternativ

Art. 4 – (1) Transportul alternativ poate fi intermediat numai de către un operator al platformei digitale autorizat în acest sens în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Intermedierea transportului alternativ fără a fi autorizat este interzisă.

Art. 5 – Intermedierea transportului alternativ pe teritoriul României este supusă autorizării de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, iar autorizaţia emisă conform prezentei ordonanțe de urgență este valabilă pe întreg teritoriul României.

Art. 6 – În situaţia în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă, acesta este obligat să aibă pe toată perioada în care îşi desfăşoară activitatea de intermediere a transportului alternativ pe teritoriul României o sucursală înregistrată care să-l reprezinte în fața autorităților statului român.

Art. 7 – Platforma digitală pentru intermedierea transportului alternativ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) ține evidența automată a datelor de expirare a permiselor de conducere şi a altor documente

necesare și notifică automat operatorul de transport alternativ în scopul actualizării

documentelor încărcate pe platforma digitală;

b) propune şi afişează traseul optim până la destinaţie utilizând tehnologie pe bază de GPS

înainte de efectuarea cursei;

c) afişează tariful pentru efectuarea unei curse pe traseul stabilit în condiţiile literei b) înaintea

acceptării cursei de către pasager;

d) afişează numărul de înmatriculare al autoturismului cu care se efectuează cursa;

e) monitorizează continuu prin GPS toate cursele;

f) oferă pasagerilor opţiunea de a comunica cu conducătorul auto căruia i-a fost atribuită

cursa şi furnizează informaţii privind localizarea şi timpul estimat al sosirii;

g) permite pasagerilor să raporteze operatorului orice incidente survenite pe parcursul cursei;

h) furnizează serviciu de suport / asistență a pasagerilor de către o echipă ce este disponibilă

şi accesibilă timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână pentru incidente survenite pe durata

cursei;

i) permite decontarea prețului cursei.

Art. 8 – (1) Pentru obţinerea autorizaţiei, operatorul platformei digitale va depune la

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale următoarele documente şi informaţii:

a) certificatul de înregistrare la registrul comerţului din Romania sau din ţara de rezidență

precum și dovada înregistrării în România a sucursalei operatorului nerezident al platformei

digitale;

b) declaraţia pe propria răspundere a operatorului platformei digitale că acesta nu se afla sub

incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu

modificările şi completările ulterioare;

c) descrierea caracteristicilor şi funcţiilor platformei digitale, a modalităţii de funcţionare şi a

conformării acesteia cu cerinţele prezentei ordonanțe de urgență precum și indicarea adresei

de web/internet de unde aceasta poate fi descărcată/instalată pentru a fi analizată / testată;

d) declarație pe propria răspundere a operatorului platformă digitală, că platforma digitală

îndeplinește condițiile prevăzute la art.7.

Art. 9 – (1) În termen de 30 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei prevăzută la art. 8,

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale emite autorizaţia pentru intermedierea

transportului alternativ în urma unei analize a conformării caracteristicilor platformei digitale

cu cerintele prevăzute la art. 7, precum și a respectării prevederilor art. 8.

(2) Autorizaţia se emite pe o perioadă de 3 ani.

(3) Respingerea autorizării unui operator al platformei digitale se face în cazul în care

caracteristicile platformei digitale nu corespund condițiilor prevăzute la art.7 sau în

lipsa/necomformitatea unuia sau mai multor documente prevăzute la art.8, în baza unei

decizii scrise.

(4) Decizia Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale de respingere a cererii de

emitere a autorizaţiei poate fi contestată la instanţele judecătoreşti competente, de către

solicitant, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de respingere.

(5) Autorizaţia emisă de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale devine

valabilă după plata de către operator către această instituție a unui tarif de autorizare de

50.000 LEI.

În situația în care operatorul autorizat nu achită tariful în termen de 30 de zile de

la data emiterii autorizaţiei, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale este

îndreptăţit să anuleze autorizaţia.

Art. 10 – (1) Autorizaţia pentru intermedierea transportului alternativ este retrasă de către

emitent în următoarele cazuri:

a) autorizaţia a fost eliberată pe baza unor documente false;

b) nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia;

c) operatorul platformei digitale acceptă și acordă acces la platforma digitală, unui operator

de transport alternativ pentru care nu s-a eliberat autorizație de transport alternativ sau aceasta

are valabilitatea depășită;

d) la cerere.

(2) În cazul în care operatorului platformei digitale i s-a retras autorizaţia pentru intermedierea transportului alternativ, acesta poate solicita o nouă autorizare după o perioadă de 6 luni.

SECŢIUNEA 2 – Autorizarea operatorilor de transport alternativ

Art. 11 – Transportul alternativ se efectuează numai de către operatori de transport alternativ

autorizaţi, care deţin, pentru fiecare autoturism utilizat la efectuarea transportului, copii

conforme valabile, eliberate în condiţiile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 12 – (1) În vederea obţinerii autorizaţiei pentru transportul alternativ operatorul de

transport alternativ depune la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. din

județul sau municipiul București unde îşi are sediul sau domiciliul după caz, următoarele

documente:

a) cerere;

b) copie a certificatului de înregistrare ca transportator şi a certificatului constatator, eliberate

de registrul comerţului;

c) certificat de atestare a pregătirii profesionale ale conducătorilor auto;

d) copie a certificatului de competenţă profesională pentru managerul de transport alternativ,

în cazul întreprinderii familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe certificatul de atestare a

pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere, în cazul

persoanei fizice autorizate sau întreprinderii individuale;

e) certificatul de cazier judiciar ale conducătorilor auto şi, după caz, ale managerului de

transport alternativ, din care să rezulte că aceştia nu au fost condamnaţi pentru:

– infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;

– infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;

– infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;

– infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;

– infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;

– infracţiuni contra patrimoniului;

Cazierul judiciar al managerului de transport alternativ se depune în cazul întreprinderii

familiale sau persoanei juridice;

f) avizul medical și psihologic al managerului de transport alternativ, în cazul întreprinderii

familiale sau persoanei juridice, sau al persoanei fizice titulare a persoanei fizice autorizate

sau întreprinderii individuale, cu mențiunea apt.

 (2) Autorizaţia de transport alternativ se eliberează, în termen de maxim 15 zile lucrătoare, de

către agenția teritorială a Autorității Rutiere Române –A.R.R. competentă pentru o perioadă

de 3 ani după plata de către operatorul de transport alternativ a unui tarif de 300 lei.

(3) Autorizaţia de transport alternativ eliberată operatorului de transport alternativ conform

alin. (2) este netransmisibilă.

(4) Orice modificare a uneia sau mai multor condiţii de acordare a autorizaţiei de transport

alternativ, prevăzute la alin.(1), se comunică prin declaraţie pe propria răspundere a

operatorului de transport alternativ autorizat, înaintată agenției teritoriale a Autorității Rutiere

Române – A.R.R. emitente, în termen de maxim 15 de zile de la data modificărilor respective.

(5) În cazul în care operatorului de transport alternativ i s-a retras autorizația de transport

alternativ, acesta poate solicita o nouă autorizare după o perioadă de 6 luni.

Art. 13 – (1) Pentru fiecare autoturism deţinut şi utilizat în vederea efectuării transportului

alternativ, agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R., emitentă a autorizației de

transport alternativ, eliberează operatorului de transport alternativ, în termen de 15 zile

lucrătoare, câte o copie conformă a acesteia, după depunerea următoarelor documente, în

copie:

a) autorizaţia de transport alternativ;

b) certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autoturismului;

c) declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea de către autoturismul respectiv a

condiţiilor prevăzute la art.18.

d) contractul de închiriere înregistrat la Agenția Națională de Administrare Fiscală sau

contractul de comodat în formă legalizată;

(2) Pentru autoturismele deţinute în proprietate, închiriere sau comodat de către operatorul de

transport alternativ autorizat, copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ se

eliberează numai pentru acelea care sunt înmatriculate în judeţul respectiv sau, după caz, în

municipiul Bucureşti.

(3) Pentru autoturismele deţinute în temeiul unui contract de leasing de către operatorul de

transport alternativ autorizat, copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ se

eliberează indiferent unde sunt înmatriculate acestea.

(4) Operatorul de transport alternativ are dreptul să efectueze transport alternativ cu

autoturismul pentru care s-a emis copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ:

a) permanent, în interiorul localității unde îşi are sediul sau domiciliul după caz;

b) ocazional, cu plecare din localitatea unde îşi are sediul sau domiciliul după caz, spre alte

localități.

(5) Copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ se eliberează pentru o perioadă

de 1 an, 2 ani sau 3 ani, fără a depăși perioada de valabilitate a autorizației de transport

alternativ, numai pentru autoturismele care nu depăşesc la data expirării valabilității copiei

conforme vechimea de 15 ani de la data fabricaţiei.

(6) În ultimul an de valabilitate al autorizației pentru transportul alternativ, copia conformă se

poate elibera pentru o perioadă mai mică de un an fără a depăși valabiltatea autorizației

respective.

(7) Copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ se eliberează după achitarea de

către operatorul de transport alternativ a unui tarif de 100 lei pentru fiecare an/fracție de an

corespunzător perioadei de valabilitate a acesteia.

(8) Copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ este netransmisibilă de la un

operator de transport alternativ la alt operator de transport alternativ, precum şi de la un

autoturism la altul.

(9) Operatorul de transport alternativ autorizat poate să îşi înlocuiască, la cerere,

autoturismul deţinut în condiţiile alin. (1) lit.b), pentru care a obţinut o copie conformă a

autorizației, cu alt autoturism deţinut în aceleaşi condiţii, în următoarele cazuri:

a) autoturismul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului;

b) autoturismul a fost casat;

c) autoturismul a fost înstrăinat;

d) autoturismul înlocuitor are o vechime mai mică.

(10) Pe baza cererii de înlocuire prevăzute la alin. (9), autoritatea de autorizare va elibera o

nouă copie conformă a autorizației de transport alternativ, cu respectarea prevederilor privind

vechimea autoturismului.

Art. 14 – Orice modificare a datelor înscrise pe autorizaţia pentru transportul alternativ

privind schimbarea denumirii, a sediului sau a domiciliului operatorului de transport

alternativ atrage şi modificarea corespunzătoare a datelor respective înscrise pe copiile

conforme ale autorizaţiei pentru transportul alternativ deţinute de acesta în momentul

modificării.

Art. 15 – (1) Retragerea autorizaţiei de transport alternativ se realizează de către autoritatea

de autorizare şi are drept consecinţă pierderea calităţii de operator de transport alternativ

autorizat, precum şi retragerea tuturor copiilor conforme eliberate pe baza autorizaţiei

respective.

(2) Autorizaţia de transport alternativ poate fi retrasă în următoarele situaţii:

a) operatorul de transport alternativ autorizat nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care au

stat la baza eliberării acesteia;

b) operatorul de transport alternativ autorizat a folosit documente false în derularea

transportului alternativ;

c) operatorul de transport alternativ autorizat și-a încetat activitatea ca urmare a unei hotărâri

judecătoreşti definitive;

d) la cerere.

(3) Copia conformă a autorizaţiei de transport alternativ se suspendă sau se retrage de către

autoritatea de autorizare emitentă.

(4) Copia conformă a autorizaţiei de transport alternativ se suspendă, pentru 1-3 luni, în

următoarele cazuri:

a) nu mai este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile care au stat la baza eliberării

documentului;

b) a expirat valabilitatea inspecţiei tehnice periodice;

c) nu deține asigurare pentru persoane și bunurile acestora;

d) când autoturismele utilizate la efectuarea transportului alternativ utilizează însemne sau

dotări specifice ale autovehiculelor taxi;

e) neîndeplinirea în termen a prevederilor art. 12 alin. (4).

f) în situația achitării contravalorii transportului alternativ în numeral sau prin utilizarea

cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, pentru care nu s-a emis și înmânat

bon fiscal pasagerului;

(5) Copia conformă a autorizației de transport alternativ se retrage în următoarele cazuri:

a) a fost obţinută pe baza unor documente false;

b) dacă a fost suspendată de două ori în 12 luni consecutive;

c) copia conformă şi/sau ecusonul, după caz, au fost încredinţate sau utilizate de alt

autoturism decât cel pentru care au fost atribuite;

d) dacă autoturismul execută activitate de transport pe perioada în care copia conformă este

suspendată;

e) în cazul în care conducătorul auto nu deţine certificat de atestare a pregătirii profesionale

valabil;

f) în cazul în care transmite copia conformă a autorizației de transport alternativ către alt

operator de transport alternativ sau oricărei alte persoane, pentru a fi utilizate în vederea

efectuării transportului alternativ;

g) nu deține asigurare de răspundere civilă auto;

h) la cerere.

i) dacă autoturismul nu este dotat cu aparat de marcat electronic de către deţinătorul legal al

autorizaţiei de transport alternativ, în cazul în care se încasează direct de la pasager, integral

sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de

numerar, contravaloarea serviciului prestat.

(6) Decizia Autorității Rutiere Române – A.R.R. de retragere a autorizaţiei de transport

alternativ sau de retragere/suspendare a copiei conforme a acesteia poate fi contestată la

instanțele judecătorești competente, de către operatorul de transport alternativ, în termen de

30 de zile de la data comunicării acesteia.

(7) În cazul în care operatorului de transport alternativ i s-a retras copia conformă a

autorizației de transport alternativ, conform alin. (5) lit. a) – d), lit. e) și g), acesta poate

solicita eliberarea unei noi copii conforme pentru autoturismul respectiv după o perioadă de 6

luni.

Capitolul III

Efectuarea transportului alternativ

Art. 16 – Transportul alternativ poate fi accesat de pasagerii care solicită o cursă doar prin

intermediul platformelor digitale.

Art. 17 – In scopul probării drepturilor şi obligaţiilor fiecăreia dintre părţi, operatorul de

transport alternativ şi operatorul platformei digitale încheie contracte ce vor conţine termenii

şi condiţiile colaborării lor. Contractul dintre operatorul de transport alternativ și operator se

încheie prin intermediul platformei digitale, prin confirmarea de către operatorul de transport

alternativ a opţiunii „accept” în legătură cu termenii şi condiţiile contractuale afişate pe

platforma digitală. Conţinutul termenilor și condiţiilor din contract precum și dovada

acceptării acestora de către operatorul de transport alternativ, sunt tipărite de către acesta prin

intermediul platformei digitale în scopul probării în fata autorităţilor de control competente a

relaţiilor sale contractuale cu operatorul platformei digitale.

Art. 18 – Autoturismele cu care se efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească

următoarele condiţii:

 a) au maxim 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto;

b) au inspecţia tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare 6 luni;

c) la momentul cursei trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei

rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei;

 d) deţin copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ.

Art. 19 – (1) Autoturismele care efectuează transport alternativ se vor conforma normelor

prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile

publice, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Autoturismele care efectuează transport alternativ nu beneficiază de facilităţile de trafic

aferente serviciilor publice de transport local.

(3) Pasagerii sunt preluaţi şi coboară în locurile unde este permisă oprirea autovehiculelor

conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 20 – (1) Toate veniturile obţinute în urma efectuării de transport alternativ sunt

impozitate în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare în România.

 (2) In cazul în care se încasează direct de la pasager, integral sau parţial, cu numerar sau prin

utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului

prestat, operatorul de transport alternativ are obligaţia de a utiliza aparat de marcat electronic

fiscal, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind

obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare, de a emite şi înmâna bon fiscal pasagerului, precum

şi de a emite factură la solicitarea acestuia.

Art. 21 – (1) În trafic, autoturismele acceptate pe platforma digitală pentru efectuarea

transportului alternativ vor avea afişat la vedere, pe parbriz în partea dreaptă jos și pe lunetă

în partea dreaptă jos, un ecuson rotund cu diametrul de 10 cm, pentru fiecare platformă

digitală utilizată, conţinând următoarele elemente:

a) numărul de înmatriculare al autoturismului;

b) denumirea platformei digitale pe care este acceptat autoturismul.

(2) Ecusonul de transport alternativ prevăzut la alin. (1) se emite de către operatorul plaformei

digitale pentru fiecare autoturism pentru care a fost emisă în prealabil copia conformă a

autorizației pentru transportul alternativ.

(3) Ecusonul de transport alternativ dă dreptul operatorului de transport alternativ să utilizeze

autoturismul astfel identificat și să efectueze transport alternativ în condițiile prevăzute la art.

13 alin. (4), prin intermediul platformei digitale menționate pe acesta;

(4) Operatorul platformei digitale ține un registru al tuturor ecusoanelor de transport

alternativ emise pentru efectuarea acestui tip de transport pe platforma sa digitală cu

identificarea, pentru fiecare ecuson, a conducătorului auto și a autoturismului pentru care a

fost emis.

Art. 22 – Conducătorul auto care efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani și să dețină un certificat de atestare a pregătirii

profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră

Română – A.R.R.;

b) să deţină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puţin 2 ani;

c) din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie să rezulte că aceasta nu a fost

condamnată pentru infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice, infracţiuni privind

traficul şi consumul de droguri, infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale,

traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii

sexuale sau infracţiuni contra patrimoniului.

d) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activității de

transport persoane;

e) să nu aibă suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an pentru conducerea

sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive sau să nu fi fost implicată în

accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai multor

persoane.

Art. 23 – Atunci când îşi desfăşoară activitatea, conducătorul auto trebuie să deţină la bordul

autoturismului şi să prezinte organului de control rutier, pe lângă documentele prevăzute prin

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele documente:

a) asigurarea de răspundere civilă auto;

b) asigurarea pentru persoane şi bunurile acestora;

c) copia tipărită a contractului încheiat între operator şi operatorul de transport alternativ,

potrivit dispoziţiilor art. 17;

d) copia conformă a autorizaţiei pentru transport alternativ.

Capitolul IV Obligațiile operatorului platformei digitale, operatorului de transport alternativ, precum și a conducătorilor auto

Art. 24 – Operatorul platformei digitale are următoarele obligaţii specifice:

a) să informeze complet şi cuprinzător toţi utilizatorii, la înregistrarea acestora pe platforma

digitală, cu privire la termenii şi condiţiile de funcţionare a platformei

digitale, la drepturile şi obligaţiile lor în cursul şi după utilizarea platformei digitale, precum și

cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal; termenii şi condiţiile privind

funcționarea platformei digitale trebuie să poată fi accesați cu uşurinţă de utilizatori prin

intermediul acesteia, iar operatorul trebuie să permită doar utilizatorilor care au fost de acord

în mod expres cu aceşti termeni şi condiţii să devină membri ai platformei digitale;

b) să opereze un sistem funcţional de asistenţă pentru utilizatori, disponibil pasagerilor în

legătură cu orice aspecte referitoare la cursa lor;

c) să implementeze un sistem de verificare a calităţii pentru activitatea de transport alternativ

oferit de conducătorii auto acceptaţi pe platformă digitală;

d) să le permită pasagerilor să acorde calificative pentru calitatea cursei prin intermediul

platformei digitale;

e) să păstreze detaliile fiecărei curse efectuate de operatorul de transport alternativ prin

intermediul platformei digitale pentru o perioadă de cel puţin 5 ani. Aceste date se comunică

și sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale și se păstrează de aceasta din urmă

pe aceeași perioadă de timp;

f) să păstreze datele cu caracter personal ale conducătorilor auto pentru cel puţin doi ani de la

data la care conducătorul auto s-a retras sau a fost eliminat de pe platformă de către operator.

Aceste date se comunică sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale din România

și se păstrează de aceasta din urmă pe aceeași perioadă de timp;

g) să permită accesul la platforma digitală doar pasagerilor care şi-au înregistrat în mod

corespunzător datele cu caracter personal cerute de platforma digitală şi doar operatorilor de

transport și conducătorilor auto ai acestora care respectă dispoziţiile prezentei ordonanțe de

urgență. Conducătorii auto care nu pot fi identificaţi în mod corespunzător în baza

informaţiilor furnizate la înregistrare nu vor primi drept de acces la platforma digitală şi,

implicit, nu vor putea presta activități de transport alternativ;

h) să asigure securitatea cibernetică a platformei digitale şi a tuturor datelor încărcate de

utilizatori;

i) să notifice, în termen de 15 zile, autorității de autorizare orice modificare care afectează

condițiile prevăzute la art.7.

j) să prelucreze toate datele cu caracter personal colectate prin intermediul platformei digitale

în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi să informeze în mod corespunzător, înainte

de înregistrare, toţi membrii, prin intermediul platformei digitale, cu privire la colectarea şi

prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora.

k) să admită pe platforma digitală doar solicitanţii care sunt de acord în mod expres cu

termenii şi condiţiile prelucrării datelor cu caracter personal.

l) să solicite operatorului de transport alternativ, la fiecare 12 luni de la data acceptării pe

platformă, documente privin modul de îndeplinire în continuare a condiţiilor legale pentru

efectuarea activității de transport alternativ de către conducătorii auto şi autoturismele

utilizate.

m) să elimine de pe platforma digitală operatorii de transport alternativ, conducătorii auto și

autoturismele care nu mai îndeplinesc condițiile legale pentru efectuarea transportului

alternativ.

Art. 25- La solicitarea autorităţilor cu atribuții în domeniu, operatorul platformei digitale sau

a sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale, după caz, va pune la dispoziţia

acestora toate informaţiile cerute pe care le deţine în legătură cu desfășurarea activității de

către operatorii de transport alternativ prin intermediul platformei digitale. Punerea la

dispoziţie a acestor informaţii se realizează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 26 – Operatorul de transport alternativ are următoarele obligații:

a) să utilizeze la efectuarea transportului alternativ autoturisme pentru care au fost emise în

prealabil copii conforme ale autorizației de transport alternativ;

b) să utilizeze la efectuarea transportului alternativ doar autoturisme care respectă

prevederile art. 21 alin. (1);

c) să utilizeze la efectuarea transportului alternativ conducători auto care îndeplinesc

condițiile prevăzute la art. 22;

d) să nu transmită copia conformă a autorizației de transport alternativ către alt operator de

transport alternativ sau oricărei alte persoane, pentru a fi utilizată în scopul efectuării

transportului alternativ;

e) să pună la dispoziția conducătorului auto documentele prevăzute la art. 23;

f) să raporteze operatorului platformei digitale orice modificare a informaţiilor şi datelor

furnizate acestuia în maximum 24 ore de la apariţia oricărei astfel de modificări.

Art. 27 – Conducătorii auto au următoarele obligaţii:

a) să aibă ţinută corespunzătoare, un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu

clientul;

b) să nu refuze efectuarea cursei în condiţiile iniţial agreate;

c) să nu solicite plata de către pasager a unei alte sume de bani în schimbul activității de

transport efectuate;

d) să transporte bagajele clienţilor, în cazul transportului de persoane, în limitele spaţiului

destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;

e) să se supună controlului autorităţilor cu atribuții în domeniu şi să prezinte la control, în

timpul activităţii, documentele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență şi de legislaţia în

vigoare;

f) să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului.

Capitolul V Sancțiuni

Art. 29 – (1) Constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune

și se sancţionează cu amenda de la 5.000 LEI la 15.000 LEI, următoarele fapte ale

operatorului platformei digitale:

a) acceptarea pe platforma digitală a unor conducători auto care nu îndeplinesc condiţiile

cerute de prezenta ordonanță de urgență pentru a efectua transport alternativ;

b) nerespectarea obligației prevăzută la art.24 lit. l) sau neactualizarea la timp a documentaţiei

păstrate de operator cu privire la conducătorii auto și autoturismele înregistrate pe platforma

digitală;

c) schimbarea termenilor și condiţiilor de utilizare a platformei digitale fără notificarea

prealabilă a utilizatorilor.

(2) Constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, și se

sancţionează cu amenda de la 10.000 LEI la 30.000 LEI, intermedierea transportului

alternativ de către operatorul platformei digitale prin acceptarea și acordarea accesului la

platforma digitală, a unui autoturism pentru care nu s-a eliberat copie conformă a autorizaţiei

de transport alternativ sau aceasta are valabilitatea depășită.

Art. 30 – Intermedierea transportului alternativ de către o persoană fizică sau juridică în lipsa

unei autorizaţii valabile constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie

infracţiune, se sancţionează cu amendă de la 50.000 LEI la 100.000 LEI, precum și cu

interzicerea desfăşurării de activităţi economice de orice fel pe teritoriul României, prin

intermediul unor programe software de sine stătătoare, pentru o perioadă de 2 ani de la data

aplicării sancţiunii.

Art. 31 – (1) Constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune,

și se sancţionează cu amenda de la 3.000 LEI la 9.000 LEI, următoarele fapte ale operatorului

de transport alternativ:

a) efectuarea unei curse cu alt autoturism decât cel înscris pe platforma digitală;

b) efectuarea unei curse cu un autoturism pentru care nu deține copie conformă a autorizației

de transport alternativ sau deține o copie conformă a cărei valabilitate este depășită;

c) lipsa de pe autoturism a ecusonului emis de către operatorul platformei digitale;

d) utilizarea la efectuarea unei curse a unui conducător auto care nu îndeplinește condițiile

prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

e) neinformarea la timp a operatorului platformei digitale cu privire la modificarea oricăror

informaţii referitoare la autoturismele utilizate și conducătorii auto ai acestora;

(2) Constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, și se

sancţionează cu amenda de la 10.000 la 30.000 LEI, efectuarea transportului alternativ prin

intermediul unei platforme digitale neautorizate.

ART. 32 – (1) În cazul utilizării unui autoturism, la efectuarea transportul alternativ prin

intermediul unei platforme digitale neautorizată, odată cu aplicarea sancţiunii

contravenţionale se suspendă dreptul de utilizare a autoturismului respectiv pentru o perioadă

6 luni.

(2) În cazul nerespectării prevederilor art. 13 alin. (4), odată cu aplicarea sancţiunii

contravenţionale, prevăzută de prezentei ordonanțe de urgență, se suspendă dreptul de

utilizare a autoturismului respectiv pentru o perioadă de 6 luni.

(3) Suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului se realizează prin reţinerea

certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare de către ofiţerii

şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri.

(4) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare şi o copie

a proceselor-verbale de constatare a contravenţiei şi de reţinere a plăcuţelor cu numărul de

înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare se predau, în termen de maximum 3 zile,

inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului

Bucureşti, care notifică deţinătorului autoturismului faptul că suspendarea dreptului de

utilizare a acestuia încetează la 6 luni de la data procesului-verbal de reţinere a acestora.

(5) Suspendarea notificată a dreptului de utilizare a autoturismului încetează, iar plăcuţele cu

numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare se restituie anticipat, la cerere, dacă

sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) au trecut cel puţin 30 de zile de la data procesului-verbal de reţinere;

b) se depune dovada achitării amenzii contravenţionale prevazută la art. 33 lit. f) sau g) după

caz.

(6) După epuizarea unui termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a

autoturismului, dacă nu se face dovada achitării amenzii contravenţionale, se notifică

deţinătorului prelungirea suspendării pentru încă 6 luni.

(7) Dacă în decurs de cel mult 12 luni de la încetarea ultimei suspendări a dreptului de

utilizare a autoturismului se aplică o nouă suspendare, nu se mai poate beneficia de reducerea

termenului prevăzut la alin. (4) lit. a).

(8) Pe perioada suspendării dreptului de utilizare a autoturismului acesta nu poate fi

reînmatriculat.

Art. 33 – Constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, și

se sancţionează cu amenda de la 1.000 LEI la 5.000 LEI, următoarele fapte ale conducătorului

auto:

a) solicitarea de sume de bani suplimentare costului cursei afişat pe platforma digitală;

b) neinformarea la timp a operatorului de transport alternativ cu privire la modificarea

oricăror informaţii cu privire la persoana sa, comunicate acestuia în scopul admiterii sale pe

platforma digitale;

c) efectuarea unei curse cu alt autoturism decât cel înscris pe platforma digitală;

d) lipsa de la bordul autoturismului a documentelor prevăzute de prezenta ordonanță de

urgență precum și lipsa de pe parbrizul și/sau luneta autoturismului a ecusoanelor ce

identifică transportul alternativ, precum și lipsa unuia sau a mai multor elemente dintre cele

prevăzute la art.21 alin.(1) din conținutul ecusonului;

e) efectuarea unei curse fără deţinerea unui certificat de atestare profesională emis de

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

f) utilizarea unui autoturism, la efectuarea transportul alternativ prin intermediul unei

platforme digitale neautorizată;

g) efectuarea unei curse fără respectarea prevederilor art. 13 alin. (4).

ULTIMELE ȘTIRI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
DIN ACEEAȘI CATEGORIE
31 ianuarie, 2023
Premieră în justiție: Primul proces pe climă deschis împotriva Statului Român, la Cluj
31 ianuarie, 2023
Recensământ 2021: Cluj-Napoca a pierdut zeci de mii de locuitori
31 ianuarie, 2023
Beneficiarii ajutorului de 1 400 lei pentru plata facturilor vor primi plicul acasă de la 1 februarie
30 ianuarie, 2023
EMIL BOC a ridicat pe soclu statuia lui Iuliu Maniu dupa scandalul iscat pe santierul din zona Baba Novac
30 ianuarie, 2023
O adolescenta si-a pierdut viata intr-un accident produs pe drumul Cluj-Oradea

Comunitatea Declic a informat printr-un comunicat de presa ca a depus, marți, 31 ianuarie 2023, ...

Premieră în justiție: Primul proces pe climă deschis împotriva Statului Român, la Cluj

Recensământul Populației și Locuințelor, runda 2021 releva faptul ca municipiul Cluj-Napoca a pierdut aproape 40 ...

Recensământ 2021: Cluj-Napoca a pierdut zeci de mii de locuitori

Distribuția cardurilor pentru tranșa I are loc între 1-28 februarie, iar plățile se vor putea ...

Beneficiarii ajutorului de 1 400 lei pentru plata facturilor vor primi plicul acasă de la 1 februarie

Casinourile online sunt unele dintre cele mai populare modalități de petrecere a timpului liber la ...

De ce ar trebui să alegi casinoul online în detrimentul celui fizic: care sunt avantajele

Probabil că știi deja diferența dintre scalarea unei afaceri și creșterea acesteia. Dacă pentru creștere ...

Scalarea unei afaceri – cele mai mari provocări

Mai multe fundații si asociatii critică faptul că statuia lui Iuliu Maniu a fost dată ...

EMIL BOC a ridicat pe soclu statuia lui Iuliu Maniu dupa scandalul iscat pe santierul din zona Baba Novac

O minora in varsta de 17 ani si-a pierdut viata luni dimineata in urma unui ...

O adolescenta si-a pierdut viata intr-un accident produs pe drumul Cluj-Oradea

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a declarat ca cel de-al Treilea Război Mondial ar ...

Ministrul italian al Apararii: Al Treilea Război Mondial ar putea începe cand tancurile ruseşti ar ajunge la Kiev
Success message!
Warning message!
Error message!